Arbejde 524 Institutleder ved Institut for Agroøkologi unspecified Aarhus Universitet - jobtilbud

GÆLDER
id: NDk0ODQ2MyA3

reference: 4948463

documentId: 4948463

connectionPointId: 7

lastModificationDate: 1550655128373

stillingsbetegnelse: 524 Institutleder ved Institut for Agroøkologi

jobbeskrivelse:
Science and Technology, Aarhus Universitet, søger med tiltrædelse 1. juni 2019 en institutleder ved Institut for Agroøkologi, som vil medvirke til at realisere universitetets ambitiøse målsætning.

Aarhus Universitet er anerkendt som ét af verdens 100 bedste universiteter. Universitetet har ambitioner og potentiale til at stå endnu stærkere blandt de førende europæiske universiteter. Derfor vil universitetet dels bevare og udvikle den faglige dybde, som kendetegner universitetet, og dels vil universitetet søge nye muligheder og sammenhænge på tværs af fagskel og i tæt samspil med omverdenen.

I bestræbelserne på at nå denne ambitiøse målsætning har Aarhus Universitet de seneste år gennemgået en omfattende faglig udviklingsproces for netop at skabe dybere sammenhænge på tværs af universitetets mange fagdiscipliner. Målet er en markant styrkelse af universitetets videnskabelige miljøer, der kombinerer brede faglige og uddannelsesmæssige kompetencer med forskningsbaseret relevans for samfundet.

Se universitetets strategi på http://www.au.dk/om/profil/strategi/.

Om Institut for Agroøkologi
Institut for Agroøkologi forsker i agroøkologi, hvilket vil sige samspillet mellem planter, dyr, mennesker og miljø inden for agroøkosystemer til produktion af fødevarer, foder, energi og biobaserede produkter. Vi bidrager til bæredygtig produktion og vækst gennem fremragende forskning, rådgivning og undervisning.
Instituttet har som vision at tilhøre eliten af forskningsinstitutioner, der beskæftiger sig med agroøkosystemer, og vil skabe, udvikle og omsætte banebrydende viden til fremme af samfundets bioøkonomi nationalt og internationalt.
Institut for Agroøkologi har identificeret fire faglige flagskibe. De fire faglige flagskibe er forskningsområder, hvor instituttet er særligt stærk og unik, og hvorfra vi leverer resultater til samfundets bedste nu og i fremtiden. Læs mere om flagskibene.

Ansvarsområde
Institutlederen varetager instituttets daglige ledelse.

Institutlederen repræsenterer instituttet udadtil og varetager efter bemyndigelse fra rektor og dekan instituttets faglige, økonomiske og personalemæssige ledelse, herunder planlægning og fordeling af arbejdsopgaver.

Institutlederen sikrer høj kvalitet og dybere sammenhæng i instituttets forskning, talentudvikling, undervisning og videnudveksling. Institutlederen har ansvaret for udarbejdelse af strategi- og handlingsplaner for instituttets forskningsindsats og skal have særlig fokus på, at instituttet bidrager helhjertet til interdisciplinær forskning på tværs af traditionelle fagskel. Institutlederen skal desuden med inddragelse af studienævn og studieleder følge offensivt op på evaluering af uddannelse og undervisning.

Endelig skal institutlederen tilse, at instituttet stiller sine kompetencer til rådighed for betjening og rådgivning af offentlige myndigheder, erhverv og virksomheder.

Specialisering og professionalisering af den administrative support betyder, at institutlederen er frigjort for mange administrative opgaver. Institutlederen skal derfor holde sit fokus på strategisk ledelse, økonomisk ansvarlighed og god personaleledelse.

Stillings- og personprofil for institutledere
Aarhus Universitets vision:
”At tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd gennem fremragende forskning og uddannelser i verdensklasse ” Aarhus Universitets vision fordrer, at institutledere kan opfylde nedenstående forventninger i deres varetagelse af stillingen. Kompetencerne kan være til stede på baggrund af hidtidig karriere eller skal kunne tilegnes på fornuftig vis indenfor kort tid i stillingen.

Faglige kompetencer
En institutleder forventes at:
 • Være internationalt anerkendt forsker og globalt orienteret med god legitimitet indenfor instituttets faglige område.
 • Have en forskerkarriere med dokumenteret væsentlig international indsigt og erfaring.
 • Have beklædt eller beklæder en videnskabelig lederstilling samt have væsentlig undervisningserfaring.
 • Have dokumenteret godt kendskab til universitetsmiljøer.
 • Have god indsigt i nationale og internationale forhold.

Lederkompetencer
En institutleder forventes at:
 • Kunne tænke visionært og strategisk i et globalt perspektiv med kompetence til at omsætte visioner til strategiske mål og handlinger
 • Kunne forfølge de strategiske mål
 • Besidde ledelsesmæssig legitimitet, som kan bidrage til organisatorisk sammenhængskraft mellem de faglige miljøer
 • Kunne inddrage, lytte og bygge videre på andres ideer
 • Kunne mestre både at involvere organisationen, respektere en flerhed af markante synspunkter og være i stand til at drage sine egne nøgterne konklusioner og eksekvere på professionel og fremadrettet vis
 • Kunne indgå loyalt og dedikeret i en ledelsesstreng og samtidig agere selvstændigt med forståelse for sin rolle og faglige samt strategiske ledelsesrum
 • På basis af institutternes opnåede resultater og faglige dybde have blik for løbende at skabe synergier og faglige sammenhænge på tværs af fagskel og i tæt samspil med omverdenen
 • Gennem anerkendende, synlig og udviklende personaleledelse kunne styrke instituttets profil som arbejdssted med et attraktivt og inspirerende studie- og forskningsmiljø, der nationalt og internationalt tiltrækker de allerbedste medarbejdere, studerende og samarbejdspartnere

Strategiske kompetencer
En institutleder forventes at:
 • Kunne aflæse samfundets fremtidige behov indenfor forskning og uddannelse, talentudvikling og videnudveksling
 • Være engageret og visionær med lyst til at opbygge en fælles forskningsmæssig- og uddannelsesmæssig profil for centrene/institutterne, der udbygger Aarhus Universitets placering blandt verdens bedste universiteter
 • Have et offensivt blik for potentielle og uopdyrkede eksterne samarbejdsrelationer og projekter såvel i offentligt som i privat regi og den fornødne sans for at realisere dem til gensidig tilfredshed
 • Være god til at lægge langsigtede strategier og udvikle effektive handleplaner

Kommunikative kompetencer
En institutleder forventes at:
 • Være stærk, troværdig og retningsskabende formidler såvel internt som eksternt og på både dansk og engelsk
 • Være god til relationsopbyggende og anerkendende kommunikation internt, men i høj grad også overfor eksterne samarbejdspartnere som erhvervsliv, offentlige myndigheder og organisationer, det politiske miljø samt medierne

Personlige kompetencer
En institutleder forventes at:
 • Have personlig integritet, troværdighed og menneskelig ordentlighed
 • Være handlekraftig, robust og have en udpræget situationsfornemmelse og indlevelsesevne i både faglige og personlige relationer
 • Have veludviklede samarbejdsevner og være bevidst om sit personlige ansvar, og hvad deraf følger af beslutningskraft

Ansættelsesprocedure
Såfremt du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte: Science and Technology: dekan Lars Henrik Andersen, tlf. 23 38 20 33 eller dean.scitech (at) au.dk.

Ansøgningen skal indeholde en redegørelse for ansøgerens tanker og ideer om instituttets udvikling i de nærmeste år, en redegørelse for, at ansøgeren lever op til kompetenceprofilen, CV og publikationsliste.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 19 (1. runde) og i uge 21 (2. runde). Ansøgere, der går videre til 2. samtalerunde, må påregne deltagelse i en lederprofiltest efter 1. samtalerunde.

Ifølge universitetsloven og universitetets vedtægt skal ansættelsesproceduren sikre, at institutlederen har faglig og ledelsesmæssig legitimitet. Der er derfor nedsat en rådgivningsgruppe, som på dette grundlag rådgiver dekanen om, hvilke kandidater, der skal indkaldes til samtale. Rådgivningsgruppen består af videnskabelige medarbejdere, teknisk/administrative medarbejdere samt studerende.

Formalia
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til overenskomsten for akademikere i staten samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten om institutledere og dekaner ved universiteterne.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Om Aarhus Universitet
Aarhus Universitet er et fagligt bredt og forskningsintensivt universitet med høj kvalitet i uddannelse og forskning, og et stærkt engagement i samfundsudviklingen nationalt og globalt. Universitetet tilbyder et inspirerende uddannelses- og forskningsmiljø for 39.000 studerende og 8.000 medarbejdere (årsværk) med en årlig omsætning på 6,6 mia. kr. Læs mere på http://www.au.dk

 numberOfPosts: 1

jobCategoriesCodes_0: http://data.europa.eu/esco/isco/C1345

abstractJV_contact_0:
Send ansøgning på en af de angivne kommunikationskanaler

positionTypeCode: directhire

contractTypeCodes_0: fulltime

Arbejdsgiver Navn: Aarhus Universitet

source: DK-STAR

GÆLDER

Similiar jobtilbud

DON GNU søger turnétekniker -

Vi søger en tekniker og afvikler til vores store forårsturné i Danmark med JAGTEN PÅ DET GRÅ GULD. Som turnétekniker er du ansvarlig for den tekniske opsætning og afvikling af forestillingerne samt alt teknisk koordinering med spillestederne.DON GNU er et kunstnerisk samarbejde, der fokuserer
DON GNU - 2019-01-09 - unspecified

Dygtig og erfaren pædagog søges -

Hassel-huset er en lille privat daginstitution i 8751 Gedved, med plads til 18 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn. Vi søger en faglig dygtig uddannet pædagog, der både kan indgå i arbejdet omkring de hel små, såvel som de helt store. Stillingen
Hassel-Huset v/Dorte Ris - 2018-10-23 - unspecified

Energisk SSA søges -

  Langagergård Plejecenter i Karlslunde søger Social- og Sundhedsassistent til dagvagt Vi søger en dagvagt på gennemsnitlig 32 timer pr. uge med weekendvagt hver 2. uge. Kan du gøre en engageret forskel for vores beboere, pårørende og kollegerne - og
Langagergård Plejecenter - 2018-10-24 - unspecified

Fagligt dygtig Gruppekoordinator (social- og sundhedsassistent) søges til spændende job på musisk ældrecenter -

Vi søger en fagligt dygtig social og sundhedsassistent til Lions Park i Søllerød. Der er tale om en gruppekoordinator-stilling på 35 – 37 timer ugentligt, hvor opgaven er at koordinere et team på ca. 6-9 medarbejdere i forhold til omsorgsfaglige opgaver. Du refererer til en teamleder og der bor
FONDEN LIONS PARK SØLLERØD - 2018-11-16 - unspecified

Financial Manager 💵 -

The Role: Your main challenge will be to maintain financial control of our fast-growing business.  This requires a constant need for development and implementation of efficient processes and standards for accounting, tracking and reporting. The objective is to liberate the financial resources to
Company42 ApS - 2018-08-21 - unspecified

Handicaphjælper søges i Skælskør -

Handicaphjælper M/K søges til mand med sklerose I Skælskørjeg en frisk aktiv mand på 50 år, der søger en deltids hjælper, da min gamle hjælper har søgt nye udfordringer.Du skal ha kørekort da du skal kunne køre min bil til og fra mit arbejde osv.Kunne persolig pleje og praktisk
NAESBORG A/S - 2018-12-07 - unspecified

Head of CSC -

Job DescriptionDanfoss engineers tomorrow - today. The world is changing fast and as it evolves, customer needs and expectations change rapidly. Megatrends within digitalization, electrification, urbanization, climate change and food supply all affect Danfoss and the way we add value to our customers.
DANFOSS A/S - 2018-12-11 - unspecified

Internal Financial Control Manager -

Would you like to be part of Carlsberg’s newly established Internal Financial Control Team? Probably the best Accounting Team is searching for two managers with a passion for financial processes, risk and controls. A strong financial control environment ensuring sufficient financial reporting is at
CARLSBERG BREWERIES A/S - 2018-08-03 - unspecified

IT Security Specialist - Aarhus or Gdansk -

Are you looking for an opportunity to hold an IT Security Specialist role with high impact across our global organisation? As our new IT Security Specialist, you will join Arla IT Security Team, where 6 new colleagues are waiting for you. In close collaboration with Arla’s other IT specialists, managers,
ARLA FOODS AMBA - 2018-10-04 - unspecified

Market Analyst, Odense, Denmark -

We have changed the ground rules in automation – and it is being noticed We are empowering people at Universal Robots. By introducing our innovative cobots to manufacturing environments around the world, we have helped raise the bar for productivity while freeing up operators from repetitive manual
UNIVERSAL ROBOTS A/S - 2018-10-20 - unspecified

Nordic Agile Coach -

We are an enthusiastic group of Agile specialists driving the agile mind-set forward in NETS. There is a deeply-rooted commitment to implement Agile ways of working in all layers of our organization. Because of this organizational demand for coaching, we’re very popular and so we need another
NETS Denmark A/S - 2018-09-05 - unspecified

Organist -

En stilling som organist ved Fly og Vridsted Kirker, Fly og Vridsted Sogne er ledig og ønskes besat snarest muligt. Stillingen er på ca. 333 timer pr. år svarende til gennemsnitlig 7 timer pr. uge. Organisten skal varetage følgende opgaver: Spil i forbindelse med gudstjenester
FLY KIRKE - 2018-09-15 - unspecified

PhD Scholarship in green biomass as a source of protein for human consumption -

The National Food Institute (DTU Food) offers a PhD position related to studies of the potential of green biomass as a source of protein for human consumption. You will be part of the Research group for Microbial Biotechnology and Biorefining at DTU Food. We offer an ambitious, dynamic and sociable
Danmarks Tekniske Universitet - 2019-01-24 - unspecified

PhD Scholarships in Autonomous Materials Discovery (AiMade) -

A number of PhD scholarships positions will be offered at the Department of Energy Conversion and Storage (DTU Energy) in connection with a new initiative on Autonomous Materials Discovery (AiMade, http://www.aimade.org\" tabindex=\"-1). AiMade is a four-year cross-disciplinary project that is focused
Danmarks Tekniske Universitet - 2018-12-04 - unspecified

Postdoc in Mesoscale modeling for offshore wind resource and power calculations -

The Department of Wind Energy at the Technical University of Denmark is seeking a candidate for a postdoc position in the field of mesoscale modeling for offshore wind resource and power calculations. The position is in the Resource Assessment Modelling Section (RAM). The section carries out research
Danmarks Tekniske Universitet - 2018-09-05 - unspecified

Project Manager - Automation -

Do you have a strong automation experience, and would you like to manage automation projects within Airport baggage handling systems or Logistics sortation solutions through a team of highly skilled automation experts? Join us to put all your management and technical skills into play as you ensure
BEUMER Group A/S - 2019-01-04 - unspecified

Rengøringsassistenter til rengøring og kontrol af sommerhuse -

Ready2clean har på grund af stor ordretilgang brug for rengøringsassistenter til at gøre rent og kontrollere sommerhuse i Juelsminde området.Du får en grundig oplæring i jobbet og der er ordnede forhold i forhold til ansættelse løn m.vArbejdet vil fortrinsvis ligge om lørdagen mellem kl 9-16
READY 2 CLEAN ApS - 2019-01-10 - unspecified

Research assistant positions within the area of flow and transport in fractured porous media -

The Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (Centre for Oil and Gas - DTU), Technical University of Denmark (DTU), invites applicants for research assistant positions on numerical modelling of flow and transport in fractured media. Centre for Oil and Gas - DTU is established by the Danish Underground
Danmarks Tekniske Universitet - 2018-12-13 - unspecified

Scanpeople is looking for Industrial Field Service Engineers on behalf of Alfa Laval Nordic -

Our Costumer, Alfa Laval Nordic, is looking for new Field Service Engineers, with a solid knowledge within automation and process optimization combined with a good mechanical understanding. The job entails support and problem-solving on customer sites in Denmark, which will include much travel- activity.
SCANPEOPLE ApS - 2018-10-11 - unspecified

Scientific laboratory technician at BluSense Diagnostics -

Are you looking for an opportunity to take part in the development of next-generation diagnostic devices for emerging infectious diseases?     Do you thrive in a dynamic and collaborative international working environment?     Then you could be the laboratory technician
BLUSENSE DIAGNOSTICS APS - 2018-10-30 - unspecified

Serviceassistent (RENGØRING) Svendborg -

PartnerService søger 1 medarbejder til butiksrengøring.   Der er tale om fastansættelse med start hurtigst muligt.   Arbejdstimerne er ligger om morgenen inden kl. 9.00: Mandag: 2,25 t Tirsdag: 1,2 t Torsdag: 1,06 t Fredag: 3 t Lørdag: 0,8 t Søndag: 2,12
PARTNERSERVICE HVER GANG ApS - 2018-10-03 - unspecified

Social- og sundhedsassistent til Skanderborg Kommunes midlertidige døgndækkede pladser på Kildegården -

Trives du i et job med fokus på rehabilitering, træning og komplekse patientforløb, og er du interesseret i kompetenceudvikling på det neurofaglige område, er det dig, vi søger.Vi har en ledig fast stilling på 32 timer primært i aftenvagt. Der arbejdes hver anden weekend.Vi forventer, at duKan
Skanderborg Kommune - 2019-02-22 - unspecified

Staff Specialist or Medical Consultant wanted for dream job with District Mental Health Services Vordingborg, Psychiatric Hospital -

 Do you want to be part of a modern psychiatric organisation with an ambition to achieve high professional quality and coherent patient care? Do you prefer to work in an informal work environment with a flat hierarchy and opportunities for influence and independence?About us:The District Mental
Regionshuset - Sorø - Slagelsevej - 2018-11-16 - unspecified

Stryker søger deres næste topsælger - er det dig? -

Lad os slå det fast – dette er ikke en almindelig jobannonce, og det er heller ikke et helt almindeligt job og med det sagt, så søger vi heller ikke dig, som er helt almindelig. Vi søger dig, som er den bedste til alt hvad du foretager dig! Vi søger dig, som kun deltager
ACADEMIC WORK DENMARK A/S - 2018-10-30 - unspecified

Tilsynsførende | Rengøring | Aften og nat -

Tilsynsførende til Københavnsområdet – Aften og natSom tilsynsførende vil du komme til at fungere som servicelederens højre hånd, og du vil dagligt være i dialog med vores dygtige rengøringsassistenter, og deltager i planlægningen af arbejdet.  Derudover løser du en række administrative
CAS CAS GRUPPEN A/S - 2019-01-03 - unspecified

Udadvendt sælger/rådgiver - Salg til alle danske skoler og idrætsforegninger -

UDADVENDT SÆLGER MED GOD TELEFONSTEMME SOM ER KLAR TIL AT SÆLGE TIL ALLE DANSKE SKOLER OG IDRÆTSFOREGNINGER I HELE LANDET Vi søger en ny kollega til vores lille team. Vi er iværksætter på tredje år og det ligger vi ikke skjul på. Derfor er du en
InoPlay ApS - 2018-07-31 - unspecified

VVS mønter til mindre virksomhed -

Vi er en mindre virksomhed på 2, som søger en uddannet vvs´er mere pga travlhed. Vi laver mest spjel arbejde, så som rep. af vandhaner, fejlfinding på fjernvarme, renovering af badeværelser og køkkener, osv, hovedsaglige hos private. Vi har et godt sammenhold i firmaet. Ved os er der ikke
Kolding VVS ApS - 2019-01-22 - unspecified

Webdesigner til vores kontor i Farum -

Vi søger lige nu en designer til vores kontor i Farum. Du er en person med højt drive som vil arbejde professionelt med udvikling og implementering af digitalt design.  Vi arbejder med alt lige fra Busreklamer,Videoproduktion, Trykte medier, Sociale medier, Hjemmesider og digitale
Mack Media ApS - 2018-08-24 - unspecified

Weekendschauffør (Flextrafik) -

Søger weekendschauffør til handicapkørsel med mulighed for enkelte hverdage også hvis ønskes. (Garantibil) Hjemmezonen er hvidovre hospital. Lørdag er tiden 16.00-02.00, Mulighed for at begynde lidt tidliger eller senere. Søndag aftales tiden. Krav - Chaufførkort
Hassan Malik ApS - 2018-10-03 - unspecified