Arbejde Adjunktur i retsvidenskab unspecified KU - JUR - Fakultetet, Co Søndre Campus - jobtilbud

GÆLDER
id: NDg4MzI5OCA3

reference: 4883298

documentId: 4883298

connectionPointId: 7

lastModificationDate: 1537879337520

stillingsbetegnelse: Adjunktur i retsvidenskab

jobbeskrivelse:
Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet opslår et eller flere adjunkturer i retsvidenskab eller et forskningsområde med nær tilknytning til retsvidenskaben. Til stillingerne er knyttet forsknings-, undervisnings- og administrationsforpligtelser. Stillingerne er ledige til besættelse den 1. marts 2019 eller snarest muligt efter aftale. Ansættelse som adjunkt er tidsbegrænset til 4 år.

Adjunkturet er en videreuddannelsesstilling, hvor hovedopgaverne er forskning (herunder en forpligtelse til publicering/videnskabelig formidling) og forskningsbaseret undervisning så vidt muligt inden for det relevante fagområde, vejledning af bachelor- og kandidatstuderende samt deltagelse i eksamensarbejde og administration på bachelor- og kandidatuddannelsen. Som led i adjunkturet indgår et adjunktpædagogikum, som skal udvikle adjunktens pædagogiske kompetencer.

Fakultetet udpeger en adjunktvejleder for adjunkten blandt fakultetets lektorer/professorer, og adjunkten udarbejder sammen med vejlederen en adjunktplan for adjunktforløbet, der bl.a. omfatter forskning og undervisning m.v.

Hertil kan komme andre opgaver efter fakultetets bestemmelse.

Rekrutteringsbehov
Opslaget er åbent, dvs. at ansøgere med kvalifikationer inden for retsvidenskab eller forskningsområder med nær tilknytning til retsvidenskaben kan søge stillingerne.

Fakultetet har særlig interessere i ansøgninger inden for:
- Familie- og arveret
- Forsikringsret
- Arbejdsret
- Selskabsret
- Procesret og straffeproces
- Jura, digitalisering og ny teknologi

Fakultetet har god dækning af videnskabeligt personale inden for bl.a. folkeret og EU-ret. Derfor forudsætter yderligere rekrutteringer inden for disse fagområder, at ansøger i sin forskningsplan og sin undervisningsportfolio kan redegøre for, at den pågældende også kan levere forskningsbaseret undervisning på obligatoriske fag uden for folkeret, EU-ret, samt at ansøgers forskningsplan videreudvikler fakultetets forskning inden for det relevante fagområde.

Ansøgere opfordres til at orientere sig om fakultetets forskning og uddannelser og fakultetets udbud af forskellige fag på fakultetets hjemmeside: http://www.jura.ku.dk.

Det tillægges betydning ved vurderingen af ansøgere, at ansøger kan bidrage til at styrke fakultetets forskning og uddannelser herunder inden for fagområder, hvor fakultetet ikke i forvejen er bemandet.

Kvalifikationskrav som adjunkt
Ansættelse som adjunkt forudsætter videnskabelige kvalifikationer som ph.d. eller tilsvarende inden for det pågældende forskningsområde. Ved den samlede vurdering af den enkelte ansøger lægges der vægt på ansøgerens forsknings- og undervisningspotentiale.

Fakultetet lægger vægt på interesse for at udvikle og gennemføre nye stærke forskningsideer med international gennemslagskraft. Fakultetet lægger endvidere vægt på interesse for og engagement i undervisning herunder udvikling af fag og tæt sammenhæng mellem forskning og undervisning. Erfaring med publicering i førende internationale tidsskrifter eller på førende internationale forlag samt ekstern finansiering er en fordel men ikke et krav. En bred undervisningsprofil samt dokumenteret gennemført pædagogisk kompetenceudvikling er ligeledes en fordel.

Fakultetet lægger endvidere vægt på interesse for og gerne erfaring med at samarbejde med andre forskere om at gennemføre kollektive forsknings- og uddannelsesprojekter og vil se positivt på dokumenteret evne til at bidrage hertil.

Tilegnelse af dansk
Fakultetet understøtter aktivt, at medarbejdere, som ikke ved ansættelsen har nærmere kendskab til dansk (eller andet skandinavisk sprog) i skrift og tale, tilegner sig danskkundskaber.

Der henvises til ”Notat om stillingsstruktur 2013 for videnskabeligt personale ved universiteter” samt ”Vejledning vedr. besættelse af faste videnskabelige stillinger ved Det Juridiske Fakultet”. Begge dokumenter kan findes på fakultetets hjemmeside her.

I øvrigt henvises ansøgere til at sætte sig ind i fakultetets mange uddannelser på fakultetets hjemmeside her.

Spørgsmål vedrørende stillingsopslaget kan rettes til dekan Jacob Graff Nielsen på dekan (at) jur.ku.dk.

Ansøgningens opbygning
Ansøgning og indleverede materialer, herunder artikler og bøger, skal være på dansk, svensk, norsk eller engelsk.

Ansøgningen SKAL indeholde nedenstående 8 dele (ansøgninger afvises, hvis påkrævet dokumentation mangler):

1. Motiveret ansøgning,

2. Curriculum vitae

3. Eksamensbeviser samt ph.d.-beviser eller lignende

4. Fuldstændig publikationsliste med fremhævelse af de publikationer, som ansøger ønsker sig bedømt på baggrund af.

5. Undervisningsportfolio indeholdende dokumentation for undervisningskvalifikationer herunder evalueringer samt en kort redegørelse for ansøgers undervisningsvisioner inden for forskningsfeltet. For mere information om indholdet af undervisningsportfolio henvises til Københavns Universitets retningslinjer for undervisningsportfolio

6. Forskningsplan indeholdende en oversigt over planlagte forskningsaktiviteter herunder publiceringsplaner og evt. planer for ansøgning om ekstern finansiering. Planen skal bl.a. dokumentere evne til at bidrage med forskning inden for ét eller flere af fakultetets forskningsmiljøer og herunder vise, hvordan forskningen kan gavne de studerende på ét eller flere af fakultetets uddannelser

7. Publikationer. Maksimalt fem (5) videnskabelige værker, hvoraf højst to (2) må være monografier, som ansøgeren ønsker sig bedømt på grundlag af. Ansøgere, der har skrevet ph.d.-afhandling eller tilsvarende, skal altid fremsende selve afhandlingen og den skriftlige bedømmelse deraf (såfremt afhandlingen er skrevet på dansk, svensk, norsk eller engelsk) som en del af de påberåbte værker. De påberåbte værker skal være på enten dansk, svensk, norsk eller engelsk.

8. Medforfattererklæring. Med påberåbte værker, hvortil der er medforfattere, skal der medsendes en medforfattererklæring om ansøgerens andel i arbejdet. Endnu ikke publicerede værker kan tages under bedømmelse. Det skal angives, hvis de ikke er publicerede.

Ud over det materiale, ansøgeren har ønsket at få inddraget i bedømmelsen, kan bedømmelsesudvalget inddrage yderligere materiale i sin bedømmelse af den pågældende. Det påhviler i givet fald ansøgeren efter anmodning at fremsende materialet til udvalget.

Ansøgningsprocedure
Ansøgning, bilag og de påberåbte videnskabelige værker uploades elektronisk via nedenstående link. Vi anbefaler dig at have alle de påkrævede dokumenter klar, inden du begynder din online ansøgning, og det er vigtigt, at al påkrævet dokumentation vedlægges.

Ansøgningen stiles til dekanen.

Der bliver udsendt automatisk bekræftelse på modtagelse af den uploadede ansøgning.

Ansøgerne vil løbende blive informeret om processen via e-mail.

Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der går videre til bedømmelse. Ansøgerne udvælges på baggrund af en overordnet vurdering af, hvilke ansøgere der bedst matcher fakultetets rekrutteringsbehov og de kvalifikationskrav, der fremgår af stillingsopslaget. Dette sammenholdes med ansøgerens forsknings – og undervisningsprofil, som fremgår af ansøgningens CV, publikationsliste, undervisningsportfolio og forskningsplan. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende tillæg. Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

I henhold til Københavns Universitets ”Handleplan for Karriere, Køn og Kvalitet – lige muligheder i forskning og ledelse” skal der være mindst én ansøger af hvert køn, før stillingen kan besættes.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Spørgsmål til rekrutteringsprocessen kan rettes til HR fuldmægtig Rikke Dall, e-mail: hrsc (at) hrsc.ku.dk, anfør venligst ID nr. 1733.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er den 6. november 2018, senest kl. 23.59.

Ansøgninger modtaget efter ansøgningsfristen udløb vil ikke komme i betragtning.

Ansøgninger som ikke indeholder alle de krævede bilag vil blive afvist og vil ikke blive behandlet af bedømmelsesudvalget.
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Det Juridiske Fakultet er ét af seks fakulteter ved Københavns Universitet. Fakultetet har ansvar for forskning, undervisning og formidling på det retsvidenskabelige område. Forskningen foregår bl.a. i forskningscentre og forskningsgrupper med fokus på tematiske satsningsområder. Fakultetet omfatter ca. 80 faste videnskabelige medarbejdere, ca. 50 ph.d.-studerende samt ca. 70 administrative medarbejdere. Desuden er der ca. 450 deltidsansatte undervisere til varetagelse af en del af undervisningen ved den juridiske uddannelse, der omfatter ca. 4.500 studerende. Flere oplysninger kan læses på http://jura.ku.dk.


numberOfPosts: 1

jobCategoriesCodes_0: http://data.europa.eu/esco/isco/C2619

abstractJV_contact_0: Please apply using one of the specified channels

positionTypeCode: directhire

contractTypeCodes_0: fulltime

Arbejdsgiver Navn: KU - JUR - Fakultetet, Co Søndre Campus

source: DK-STAR

GÆLDER

Similiar jobtilbud

Afdelingsleder til inspektionsafdeling på Sjælland og Afdelingsleder til certificeringssafdeling i Jylland (2 stillinger). -

Afdelingsleder til inspektionsafdeling på Sjælland og Afdelingsleder til certifieringssafdeling i Jylland (2 stillinger). • Ansvarlig for udarbejdelse af nye procedurer, processer og instrukser for eget område samt vedligeholdelse af bestående i samarbejde med kvalitetsfunktionen.• Sørge
INSPECTA DENMARK A/S - 2018-08-23 - unspecified

Afdelingsleder -

Stillingen er ca. 50 % afdelingsleder og 50 % inspektør (Trykbærende anlæg og elevator m.m.) Ansvarlig for udarbejdelse af nye procedurer, processer og instrukser for eget område samt vedligeholdelse af bestående i samarbejde med kvalitetsfunktionen. Sørge for
INSPECTA DENMARK A/S - 2018-08-22 - unspecified

Associate/Assistant Professor in Image Analysis -

The Section for Image Analysis and Computer Graphics at DTU Compute, invites applications for an appointment as Assistant or Associate Professor in image analysis. This is a permanent long-term position, where the candidate is expected to develop research image analysis and computer graphics according
Danmarks Tekniske Universitet - 2018-08-01 - unspecified

Blomsterdekoratør til Amagers dejligste blomsterforretning -

Vi står og mangler en sød blomsterdekoratør til vores forretning på Amager Det kunne være til en fuldtidsstilling eller deltidsstilling At elske sit arbejde og det at have med blomster at gøre er det vigtigste for os. Vi er med i interflora. Vi glæder os til
Flora Danica Blomster v/Dorthe Kaae Christiansen - 2018-07-24 - unspecified

Chauffør -

HF Service søger en chauffør til tiltrædelse per 1. august 2018. Mødetidspunktet er fra kl. 4:30 og stillingen er på 37 timer om ugen. Stillingen kræver at man har kørekort B. Hvis man er interesseret i at søge stillingen, så send en ansøgning
HF Service - 2018-07-23 - unspecified

Dagplejere søges i Søndervang, Brændkjær, Dalby, Seest, Midtbyen, Ålykke, Fuglekvarteret, Sdr. Bjert, Lunderskov, Vester Nebel, Bramdrupdam, Munkebo, Alminde -

Dagplejere søges i Søndervang, Brændkjær, Dalby, Seest, Midtbyen, Ålykke, Fuglekvarteret, Sdr. Bjert, Lunderskov, Vester Nebel, Bramdrupdam, Munkebo, Alminde Skoledistrikter Arbejdssted: Kolding kommunes Dagpleje Arbejdstid: 48 timer ugentlig fordelt mellem kl.
Børne- og Uddannelsesforvaltningen - 2018-08-21 - unspecified

Deltidssælger 20-25 timer i Næsby - 61518 -

DU TAGER HÅND OM VORES KUNDER, VI TAGER HÅND OM DIGVi har et rask tempo i vores butikker. Sammen med dine kolleger kommer du til at løse mange forskellige typer af opgaver, opnå nye færdigheder og have det sjovt i et energifyldt miljø. Ingen dage er ens, og alle
Circle K Danmark A/S - 2018-09-19 - unspecified

Dygtig maler søges til nybyggerier i det nordsjællandske! -

Er du klar på et længerevarende vikariat?   Jobbeskrivelse: Vi søger en dygtig og frisk maler, for kunde i Allerød. Du vil primært beskæftige dig med nybyggeri herunder vinduer, lofter, vægge, generelt finmaling samt spartling både manuelt og
JobTeam Esbjerg A/S - 2018-09-07 - unspecified

Dynamics Product Marketing Manager - Recruit and Enablement - Western Europe -

Microsoft operates in a highly competitive industry. We the Commercial Markets Strategy Group (CMSG) are leading Microsoft´s Compete efforts around the world, working closely with multifunctional teams and the field to drive our compete motions across products, segments and geographies with the
MICROSOFT DANMARK APS - 2018-08-08 - unspecified

Elektriker spjæld i Viborg/Randers-0mrådet -

HS installation i Viborg/Randers søger elektriker, der har lyst til at arbejde i velkonsolideret virksomhed med styr på tingene. Vi har mange tilfredse kunder, som vi gerne vil servicere, så vi søger en elektriker til spjæld-arbejde. Vi er i en kontrolleret vækst-proces
HS INSTALLATION ApS - 2018-09-22 - unspecified

Embedded hardware udvikler -

Embedded hardware- og software udvikler til grøn robot   Brænder du for elektronik, og vil du have en spændende arbejdsdag, hvor du kan fordybe dig i udvikling af topmoderne teknologi og hardware til fremtidens grønne landbrugsmaskiner? Vil du være med i front indenfor
FRANK POULSEN ENGINEERING APS - 2018-09-08 - unspecified

Engineer for Load Measurement Analyses -

Would you like to be part of a team dedicated to optimise the design and operation of our world-wide wind farms so that the world one day runs entirely on green energy?  Join us and become Engineer for Load Measurement Analyses in the Loads, Aerodynamics & Control department. The department
Ørsted A/S - 2018-07-24 - unspecified

Grå anlægsgartner/brolægger/struktør til Vejle/Billund -

Hos 4Høje Anlægsservice har vi travlt og søger derfor faglærte grå anlægsgartnere, brolæggere eller anlægsstruktørere i Vejle/Billund området. Dine opgaver vil primært bestå af anlægsopgaver med belægningsarbejde i
4 Høje anlægsservice v/Lars Levorsen - 2018-09-20 - unspecified

Graduate working with Business Development -

Puut A/S is a leading blockchain and AI company that offers mobile wallet services, social finance enablement and content sharing as a service to end-users, service providers and merchants alike. Puut A/S is seeking to bring the experience of a traditional cloud network to mobile devices, a global mobile
PUUT A/S - 2018-08-28 - unspecified

Hjælpere søges til spastisk dreng i Værløse (deltid) 95786 -

Hjælper søges til 16 årig spastisk dreng i Værløse Han er en godt begavet, sød ung mand, der skal starte på HTX i Hillerød d. 13-08-18. Mødetid på hjemadressen i Værløse fra kl. 6.45 - 16.00 - Mandag til fredag- Deles evt.
DUOS A/S - 2018-07-24 - unspecified

International Sales Representative - Scanavo A/S – Beauty & Cosmetics -

ScanPeople is hiring an International Sales Representative for the French market on behalf of Scanavo A/S – Beauty & Cosmetics-division. Scanavo A/S is a Danish Packaging company with an international reach. Scanavo is among the world’s leaders in media packaging and branding. Scanavo’s unique
SCANPEOPLE ApS - 2018-08-28 - unspecified

Kirketjener ved Holte kirke -

En stilling som kirketjener ved Holte Kirke, Nyholte Sogn opslås hermed til besættelse 1. oktober 2018 eller snarest derefter. Stillingen er normeret til 25 timer pr uge med varierende arbejdstid Stillingsindhold: Som kirketjener skal du i samarbejde med vores nuværende medarbejdere
NY HOLTE SOGNS MENIGHEDSRÅD - 2018-08-27 - unspecified

Kok -

unspecified
FLORAS CAFE - 2018-09-26 - unspecified

Lagermedarbejder med eller uden truckcertifikat søges -

Vi søger lagermedarbejdere som er fleksible og stabile til vore kunder i Kolding og omegn. Der er tale om vikararbejde på lager. Arbejdet er afvekslende, da det kan være på forskellige arbejdspladser, men også arbejde på den samme arbejdsplads i en længere periode.
Medarbejderne ApS - 2018-08-22 - unspecified

PhD scholarship in Material Synthesis for Catalysis -

A PhD fellowship is now available within inorganic materials research at DTU Chemistry, Technical University of Denmark. The inorganic materials research area at DTU Chemistry is applying an application-oriented research strategy and employs currently about 15-20 PhD students and post docs in an international
Danmarks Tekniske Universitet - 2018-10-02 - unspecified

R&D Ingeniør - med interesse for den spåntagende industri -

DAMRC i Herning - Danish Advanced Manufacturing Research Center - er i rivende udvikling med mange spændende projekter. Derfor søger vi en ny medarbejder til Research & Development med fokus på spåntagende bearbejdning i metal. Vi tilbyder: Du bliver del af en mindre dynamisk
DAMRC F.M.B.A. - 2018-08-28 - unspecified

R&D Project Manager, Innovation - Aarhus -

As a cooperative owned by farmers, everything we do starts with their milk. We are very proud of the raw material that our farmers work hard to produce and do our best to create the best possible value for our milk. Arla wants to promote a healthy diet, inspire good food habits, and develop products
ARLA FOODS AMBA - 2018-09-13 - unspecified

Reserve til kantinen på Arla Foods i Rødkærsbro -

Elsker du at lave sunde og indbydende anretninger? Så er det dig, vi søger! Din daglige arbejdsplads Vi søger en reserve til vores kantine hos Arla Foods i Rødkærsbro. Vores team består af 2 kollegaer, som dagligt laver mad til ca. 35 gæster. Du
Eurest Kantine, Arla Foods Rødkærsbro - 2018-08-16 - unspecified

ScanPeople søger Intern Sælger / Kundesupporter til kunde i Ringsted -

Vi søger en Intern Sælger / Kundesupporter til et længerevarende vikariat hos vores kunde i Ringsted. Virksomheden er nordens førende leverandør af produkter til transportbranchen (B2B). Om jobbet: Du vil servicere kunden via telefoniske henvendelser samt mails. Disse
SCANPEOPLE ApS - 2018-07-23 - unspecified

ScanPeople søger værkstedassistent til Heka Dental -

Vi søger på vegne af Heka Dental en produktionsmedarbejder til et længerevarende vikariat, med mulighed for fastansættelse. Ønsker du et job på en stabil arbejdsplads i et friskt og uformelt arbejdsmiljø, med stor frihed og fleksibilitet - kunne du være
SCANPEOPLE ApS - 2018-07-31 - unspecified

Social og sundhedshjælper søges til Hvidovre Hjemmepleje -

Er du uddannet social- og sundhedshjælper eller har min. 2 års plejeerfaring og søger du arbejde i hjemmeplejen i Hvidovre, så er jobbet måske noget for dig!    Har du lyst til at være et sted, som udviser dig tillid, så er dette måske jobbet
HUMAN CARE A/S - 2018-10-02 - unspecified

Søger tolk til alle sprog -

Bliv freelance tolk hos MayasTolkeservice Mayas Tolkeservice er landets førende tolkebureau med over 500 tolke tilknyttet. Vi formidler tolkning på ca. 115 forskellige sprog og er altid på udkig efter dygtige og erfarne tolke. Er det vigtigt for dig, at dit arbejde er udfordrende med
Mayas tolkeservice - 2018-10-01 - unspecified

Tømrer til opgave på Frederiksberg -

Vores kunde, er et Tømrer- og Snedkerfirma, beliggende i Hellerup, med ca. 10 ansatte. De fleste, af kundes opgaver, er i Storkøbenhavn og der arbejdes primært med professionelle løsninger inden for renovering og specialombygninger til erhvervslivet. Kunden ligger vægt
SYSTEM VIKAR BYG & ANLÆG ApS - 2018-09-13 - unspecified

Truckførere til stort lagerhotel i Taulov -

Vores kunde i Taulov har brug for nye medarbejdere til deres lager. De er en stor global koncern, som har afdelinger flere steder i Danmark. Til lageret i Taulov søger de dygtige truckførere som har erfaring med både lagerarbejde og truckkørsel.  Try and Hire Der er tale
RAMSDAL PROFIL MATCH ApS - 2018-07-31 - unspecified

Warehouse Consultant, One ERP -

Job Description Are you a dedicated specialist and do you bring a bright mind-set that would match the Danfoss One ERP Program and support Danfoss’ digital transformation? Then join us and become a member of the One ERP team in the Warehouse area. One ERP is one of the boldest and most ambitious projects
DANFOSS A/S - 2018-09-15 - unspecified